a-b-test

A/B тестирање во дигиталниот здравствен маркетинг