Позитивни практики на зголемување на цена за општо добро.